środa, 22 grudzień 2010 00:00

MF nie chce ulgi dla producentów rolnych

Senatorowie PO chcą zwolnić z podatku sprzedaż niewielkich ilości wytworzonych przez rolników produktów, np. serów, kompotów czy wędlin. Wiceminister finansów Maciej Grabowski sceptycznie ocenia pomysł wprowadzenia kolejnej ulgi.

Zdaniem senatorów PO, którzy przygotowali projekt nowelizacji ustawy o PIT i swobodzie działalności gospodarczej, ich propozycja ma umożliwić rolnikom nieopodatkowaną i odformalizowaną produkcję oraz sprzedaż niewielkich ilości przetworzonych produktów rolnych. Chodzi np. o pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty czy sery, jeśli wartość sprzedaży nie przekroczyłaby rocznie 5 tys. zł

środa, 22 grudzień 2010 00:00

Koniec terminu składania wniosków

Mastretta MXT will be Mexico's first homegrown car

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprzejmie informuje, że w celu ułatwienia wszystkim zainteresowanym rolnikom złożenia wniosków o przyznanie płatności obszarowych za 2010 r. w podstawowym terminie, godziny pracy biur powiatowych Agencji, zostaną wydłużone. I tak w dniach 10- 14 maja oraz 17 maja 2010 r. biura powiatowe ARiMR będą czynne od godziny 600 do 2200, a dodatkowo wnioski będzie można składać osobiście w biurach powiatowych także w sobotę 15 maja od godziny 800 do 1600. Czynne są również punkty przyjmowania wniosków o przyznanie dopłat bezpośrednich poza siedzibami biur powiatowych. Ich wykaz wraz z terminami i godzinami pracy znajduje się na stronie internetowej ARiMR, a także jest dostępny w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Wnioski o przyznanie  płatności można wysłać również pocztą. O dotrzymaniu terminu złożenia wniosku decyduje data nadania przesyłki w urzędzie pocztowym.

Takie decyzje, ułatwiające rolnikom złożenie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich, podjął Prezes Agencji Tomasz Kołodziej. A są one jak najbardziej uzasadnione, ponieważ do 6 maja wnioski o dopłaty bezpośrednie za 2010 r. złożyło tylko 703 tys. rolników, spośród około 1,39 mln uprawnionych. Mamy nadzieję, że wszyscy  rolnicy, dzięki wprowadzonym przez ARiMR ułatwieniom zdążą złożyć wnioski w podstawowym terminie czyli do 17 maja br. W przeciwnym razie, należne im płatności zostaną obniżone o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia. Ostateczny termin złożenia wniosku o przyznanie płatności za 2010 r. upływa 11 czerwca. W tym roku na jednym formularzu wniosku o przyznanie dopłat bezpośrednich można ubiegać się aż o dwanaście różnego rodzaju płatności. Tak więc  rolnik, który stara się o kilka z nich, gdy spóźni się ze złożeniem swojego wniosku tylko o jeden dzień może naprawdę sporo stracić.

Rolnicy występujący o przyznanie płatności obszarowych w 2010 r., wypełniając jeden formularz wniosku mogą jednocześnie ubiegać się o  płatności bezpośrednie, płatności z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW), płatności na realizację przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawę dobrostanu zwierząt (PROW 2004-2006) oraz płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013). Wprowadzenie jednego formularza wniosku dla 12 różnych rodzajów płatności jest ułatwieniem dla rolników, którzy nie muszą teraz  wielokrotnie podawać tych samych danych i występować do Agencji z osobnymi wnioskami o przyznanie różnych dopłat.
Warto też przypomnieć, że wypełnienie wniosków nie jest trudne zwłaszcza dla rolników, którzy ubiegali się o płatności bezpośrednie w 2009 r.,  bo otrzymali oni poprzez pocztę tzw. wnioski "spersonalizowane", które są w dużej części wypełnione na podstawie danych znajdujących się we wnioskach złożonych w ubiegłym roku. Trochę więcej pracy mają natomiast osoby, które nie składały wniosków w zeszłym roku bo np. dopiero niedawno przejęły lub kupiły gospodarstwo. W takim wypadku trzeba wypełnić "czysty" formularz  w całości.
Zasady przyznawania płatności, formularze wniosków oraz załączników do wniosku są dostępne na stronie internetowej ARiMR oraz w biurach powiatowych i oddziałach regionalnych Agencji. Wniosek można wypełnić także w formie elektronicznej, który jest również dostępny na stronie internetowej ARiMR. Tak wypełniony formularz należy wydrukować, podpisać i wysłać  do biura powiatowego Agencji.

ARiMR zwraca się do rolników, aby przy wypełnianiu wniosków postępowali zgodnie z instrukcją, którą dostali wraz z otrzymanym do wypełnienia wnioskiem. W tym roku jest to szczególnie ważne bo  zostały wprowadzone  nowe rodzaje płatności (wsparcie specjalne) oraz nastąpiły zmiany w zasadach przyznawania krajowych uzupełniających płatnościach obszarowych. W pierwszym przypadku nowością jest to, że rolnicy z całego kraju mogą się ubiegać o płatność obszarową  do roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych, a w kilku województwach o płatność do krów i owiec. Ważne jest również to, że jednolite płatności obszarowe będą przyznawane rolnikom do powierzchni upraw zagajników drzew o krótkiej rotacji,  takich jak: brzoza, topola i wierzba. Rolnicy, którzy chcą otrzymać takie dopłaty muszą we wnioskach zadeklarować tak wykorzystywane grunty, jako odrębne działki rolne. Jeśli chodzi o uzupełniające płatności obszarowe (UPO), to będą one po raz pierwszy przysługiwały także do powierzchni, na których nie jest prowadzona żadna uprawa, jeżeli na gruntach tych:

 • rolnik dokonał zasiewu w celu podniesienia żyzności gleby poprzez wprowadzenie do niej świeżej masy roślinnej (zielony nawóz);
 • roślinność ta została przyorana lub wprowadzona do gleby na skutek zastosowania innego zabiegu mechanicznego, w terminie do dnia 31 sierpnia roku, w którym został złożony wniosek o przyznanie płatności uzupełniającej;
 • nie jest prowadzona uprawa przez okres nie dłuższy niż jeden rok.

Z tytułu płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego, w 2010 r. polscy rolnicy będą mogli otrzymać do 3,25 mld euro. Dodatkowo z tytułu pomocy na wspieranie gospodarowania na obszarach górskich oraz innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania (ONW) zostanie przeznaczona kwota ok. 1,35 mld zł.

Szacowane maksymalne stawki płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego za rok 2010 przedstawiają się następująco:

 • jednolita płatność obszarowa (JPO) - 141,06 euro/ha
 • uzupełniająca płatność podstawowa - do powierzchni innych roślin i do powierzchni gruntów ornych, na których nie jest prowadzona uprawa roślin - 82,46 euro/ha
 • płatność uzupełniająca do powierzchni uprawy chmielu, do której przyznano płatność uzupełniającą do powierzchni uprawy chmielu za 2006 r. (płatność niezwiązana z produkcją) - 336,05 euro/ha
 • płatność do powierzchni roślin przeznaczonych na paszę, uprawianych na trwałych użytkach zielonych (płatności zwierzęce) - 110,18 euro/ha
  oddzielna płatność z tytułu owoców i warzyw (płatność do pomidorów) - ok. 39,44 euro/tonę
 • przejściowe płatności z tytułu owoców miękkich - 400 euro/ha
 • płatność cukrowa - ok. 12,59 euro/tonę
  płatność do krów - 142,5 euro/sztukę
 • płatność do owiec - 30 euro/sztukę
 • specjalna płatność obszarowa do powierzchni uprawy roślin strączkowych i motylkowatych drobnonasiennych - 60 euro/ha.

ARiMR przypomina rolnikom otrzymującym jakiekolwiek dopłaty powierzchniowe, np. płatności bezpośrednie, ONW, rolnośrodowiskowe czy pomoc na zalesione grunty rolne lub grunty inne niż rolne, że są zobowiązani bezwzględnie przestrzegać przez cały rok zasad wzajemnej zgodności (cross compliance) w zakresie: ochrony środowiska naturalnego, identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz dobrej kultury rolnej. Agencja zwraca również uwagę, że od 1 stycznia 2010 roku obowiązują dodatkowe normy i wymogi, które nakładają na rolników obowiązek posiadania w określonych sytuacjach pozwoleń wodnoprawnych oraz zachowania charakterystycznych elementów krajobrazu.

wtorek, 21 grudzień 2010 00:00

Drobiu dużo i będzie jeszcze więcej

W tym roku ogólny eksport drobiu z krajów Unii Europejskiej do pozostałych krajów bardzo wzrósł i, co najważniejsze, nadal wzrasta. Ocenia się, że przez pierwsze trzy kwartały 2010 r. wzrósł on o ok. 150 tys. t, zatem w stosunku do tego samego okresu rok temu zwiększył się aż o 24 proc.
W dniu 12 grudnia br. w przeddzień posiedzenia Rady Ministrów UE odbyła się - na zaproszenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego - kolejna, nieformalna debata ministrów rolnictwa nad przyszłością wspólnej polityki rolnej w nawiązaniu do Komunikatu Komisji na ten temat.
poniedziałek, 20 grudzień 2010 00:00

Dannon zapłaci 21 mln USD kary

Sprawa wprowadzania w błąd klientów sugerując im, że jedynie produkty firmy Dannon zapewniają prozdrowotny wpływ żywych kultur bakterii na organizm jest znana od kilku lat i równie długo nie było widać jej zakończenia. Dziś wreszcie wiadomo, że koncern zgodził się zapłacić karę za wprowadzanie klientów w błąd. Kara wynosi dokładnie 21 mln USD.
piątek, 17 grudzień 2010 00:00

Czescy rolnicy wylewają mleko na pola

W proteście przeciwko niskim cenom skupu rolnicy w Czechach wylewają w czwartek mleko na pola.

czwartek, 16 grudzień 2010 00:00

Budujmy zapasy cukru

Cukier rolnictwoNależy budować zapasy cukru w Europie, zostawcie cukier w magazynach – takie apele są skierowane do Komisji Europejskiej ze strony europejskich producentów żywności i napojów. Bruksela z kolei chce zwiększyć eksport cukru pozakwotowego i to o 350 tys. ton.
czwartek, 16 grudzień 2010 00:00

Wołowina drożeje i dalej będzie drożeć

Ceny mięsa wołowego w ostatnim czasie nieznacznie, ale jednak, poszły w górę. Spowodowane jest to między innymi nadal wysokimi cenami zbóż paszowych.
Strona 63 z 63