poniedziałek, 14 listopad 2011 11:31

Obowiązkowe ubezpieczenie od szkód zwierzyny łownej

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Z wielu województw napływają do Krajowej Rady Izb Rolniczych wnioski walnych zgromadzeń izb rolniczych dotyczące problemu niszczenia zasiewów i upraw przez zwierzęta objęte ochroną gatunkową takie jak żurawie, kormorany, gęsi. Problem ten poruszany był wielokrotnie w korespondencji kierowanej zarówno przez Zarząd KRIR, jak i poszczególne izby rolnicze do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także do Ministra Środowiska – pisze na swojej stronie KRIR.


Dalej czytamy: Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 września 2044 roku w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. Nr 220, poz. 2237) ochroną zostały objęte również żurawie, jednak obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości wypłaty przez Skarb Państwa odszkodowania za wyrządzone przez nie szkody.

Zapobieganie tym szkodom jest praktycznie niemożliwe, gdyż prawo zabrania odstraszania ptaków objętych ochroną które w konsekwencji stają się coraz mniej płochliwe i żerują na polach nie lękając się człowieka. Uszkodzenia powodowane przez ptaki występują w całym sezonie wegetacyjnym i są nie mniejsze niż zniszczenia powstałe na skutek żerowania jeleniowatych.

Innym trudnym do rozwiązania problemem jest uzyskanie odszkodowań za szkody wyrządzane przez zwierzynę łowną. Koła łowieckie zobowiązane do szacowania szkód i wypłaty odszkodowań tłumaczą się brakiem środków i opóźniają przybycie komisji szacujące oraz należne wypłaty.

Zważywszy powyższe, jedyną drogą uzyskania przez poszkodowanych rolników odszkodowania za zniszczenia powodowane przez ptaki objęte ochroną gatunkową wydaje się objęcie obowiązkowymi ubezpieczeniami z dopłatą Skarbu Państwa na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich upraw od szkód powodowanych przez zwierzęta chronione.

Dlatego też, we wrześniu br. Zarząd KRIR zwrócił się do Ministra Rolnictwa o wprowadzenie obowiązkowego ubezpieczenia upraw również od szkód powodowanych przez zwierzynę łowną w uprawach rolniczych zdaniem samorządu rolniczego mogłoby być skutecznym sposobem rozwiązania dotychczasowych trudności i konfliktów pomiędzy myśliwymi a rolnikami.

W odpowiedzi na wniosek KRIR resort rolnictwa poinformował, że na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (Dz. U. Nr 150, poz. 1249, z późn. zm.) stosowane są dopłaty do składek producentów rolnych z tytułu zawarcia umów ubezpieczenia od wystąpienia następujących zdarzeń losowych:

dla produkcji roślinnej (tj. upraw - zbóż, kukurydzy, rzepaku, rzepiku, chmielu, tytoniu, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek, ziemniaków, buraków cukrowych lub roślin strączkowych) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, suszy, ujemnych skutków przezimowania lub przymrozków wiosennych,
dla produkcji zwierzęcej (tj. bydła, koni, owiec, kóz, drobiu lub świń) od: huraganu, powodzi, deszczu nawalnego, gradu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny, uboju z konieczności.

Przepisy ww. ustawy dopuszczają możliwość ubezpieczania upraw roślin i zwierząt od wszystkich określonych w ustawie ryzyk lub wybranych przez producenta rolnego, np. występujących najczęściej na danym obszarze.

Program pomocy określony w ww. ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich został notyfikowany w Komisji Europejskiej, a warunki udzielania pomocy są zgodne z Wytycznymi Wspólnoty w sprawie pomocy państwa w sektorze rolnym i leśnym na lata 2007-2013 oraz rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczeń może być udzielana od skutków niekorzystnych zjawisk klimatycznych porównywalnych do klęski żywiołowej, takich jak: mróz, grad, lód, deszcz lub susza, które niszczą ponad 30% średniej rocznej produkcji danego rolnika z ubiegłych trzech lat lub średniej z trzech lat opartej na okresie pięciu ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej.

Zatem nie jest możliwe objęcie ustawą z dnia 7 lipca 2005r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich również dofinansowania składek ubezpieczenia upraw od szkód wyrządzonych przez zwierzynę łowną.

 


Źródło: krir.pl Krajowa Rada Izb Rolniczych, Katarzyna Kuznowicz (listopad 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.