środa, 18 styczeń 2012 11:03

Kupujemy coraz więcej ciągników

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Tak przynajmniej wynika z broszury „Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010", w której GUS opublikował najnowsze dane dotyczące stosowanych w rolnictwie środków produkcji.


W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. zebrane zostały informacje m.in. o trwałych i obrotowych środkach produkcji w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą. Pytania zadawane użytkownikom gospodarstw rolnych, podczas przeprowadzania spisu, dotyczyły ilości wykorzystywanych w produkcji rolniczej podstawowych środków transportowych, ponad 20 typów maszyn i urządzeń, jak również stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

W 2010 r. działalność rolniczą prowadziło 1891,1 tys. gospodarstw, w tym 1484,3 tys. jednostek o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych. Ponad połowa (53,7%) gospodarstw prowadzących działalność rolniczą wyposażona była w ciągniki. W 2010 r. spisano 1466,3 tys. ciągników, tj. o 9,5% więcej niż w 2002 r. W gospodarstwach o powierzchni powyżej 1 ha UR odnotowano 1412,2 tys. ciągników. W gospodarstwach indywidualnych spisano ogółem 1443,6 tys. szt., co stanowiło 98,4% ogólnej liczby ciągników, w tym o powierzchni powyżej 1 ha - 1389,6 tys. szt.

W Powszechnym Spisie Rolnym w 2010 r. zebrane zostały informacje m.in. o trwałych i obrotowych środkach produkcji w gospodarstwach prowadzących działalność rolniczą. Pytania zadawane użytkownikom gospodarstw rolnych, podczas przeprowadzania spisu, dotyczyły ilości wykorzystywanych w produkcji rolniczej podstawowych środków transportowych, ponad 20 typów maszyn i urządzeń, jak również stosowania nawozów i środków ochrony roślin.

W 2010 r. działalność rolniczą prowadziło 1891,1 tys. gospodarstw, w tym 1484,3 tys. jednostek o powierzchni powyżej 1 ha użytków rolnych. Ponad połowa (53,7%) gospodarstw prowadzących działalność rolniczą wyposażona była w ciągniki. W 2010 r. spisano 1466,3 tys. ciągników, tj. o 9,5% więcej niż w 2002 r. W gospodarstwach o powierzchni powyżej 1 ha UR odnotowano 1412,2 tys. ciągników. W gospodarstwach indywidualnych spisano ogółem 1443,6 tys. szt., co stanowiło 98,4% ogólnej liczby ciągników, w tym o powierzchni powyżej 1 ha - 1389,6 tys. szt. w środki produkcji. W analizowanym okresie w grupie gospodarstw dużych, o powierzchni użytków rolnych powyżej 50 ha odnotowano znaczny wzrost gospodarstw posiadających ciągniki - o ok. 38% i stosownie do tego wzrost liczby ciągników - o ok. 28%. W grupie gospodarstw do 5 ha, przy wzroście liczby gospodarstw o ok. 5% wyposażenie w ciągniki zwiększyło się o blisko 12%. W stosunku do 2002 r., w grupach gospodarstw od 5 do 20 ha UR liczba gospodarstw w których ciągniki zostały spisane zmniejszyła się - od ponad 9% w grupie 5-10 ha i ok. 13% w grupie 15-20 ha do niemal 15% w grupie 10-15 ha. W tych grupach gospodarstw odnotowano jednocześnie wzrost ilości ciągników - przeciętnie o ok. 6%. Wyniki spisu wskazują, że ilość ciągników w grupach gospodarstw do 15 ha UR zwiększa się, stosownie do wzrostu liczby gospodarstw i powierzchni użytkowanych gruntów.

W grupie gospodarstw poniżej 1 ha spisano 3,7% ogólnej liczby ciągników, 1-2 ha – 6,4%, 2-3 ha – 7,1%, 3-5 ha – 13,2%, 5-7 ha – 11,0%, 7-10 ha – 13,3% i 10-15 ha – 14,9% wszystkich ciągników. Przy dalszym wzroście areału i jednoczesnym znaczącym spadku liczby gospodarstw, tendencje ulegają odwróceniu i liczba spisanych ciągników systematyczne maleje, przy jednoczesnym wzroście przeciętnej liczby ciągników w gospodarstwie. W niewielkiej grupie gospodarstw o powierzchni powyżej 1000 ha UR (411) znalazło się tylko (7464 szt.) 0,5% ogólnej liczby ciągników, przy czym na jedno gospodarstwo przypadało średnio ponad 18 sztuk środków transportowych tego typu. Przeciętna liczba ciągników w 1 spisanym gospodarstwie zwiększała się stosownie do wzrostu powierzchni użytkowanych gruntów od 1,1 w grupie poniżej 1 ha UR, do 2,3 w grupie 20-30 ha, 3,0 ciągników w grupie 50-100 ha, 5,0 - w grupie 200-500 ha, 9,2 – w grupie 500-1000 ha i 19,4 w największych gospodarstwach o powierzchni ponad 1000 ha UR. Przeciętnie w kraju na jedno gospodarstwo prowadzące działalność rolniczą przypadało 1,4 ciągnika.

Przy wzroście liczby ciągników i jednoczesnym spadku ilości gospodarstw i powierzchni użytkowanych gruntów, średnia powierzchnia użytków rolnych przypadająca na 1 ciągnik w 2010 r. zmniejszyła się w stosunku do wyników poprzedniego spisu i wynosiła 10,6 ha wobec 12,6 ha w 2002 r.

Z ogólnej liczby ciągników, ok. 1372 tys. szt. (93,6%) tego typu pojazdów stanowiła wyłączną własność użytkowników gospodarstwa rolnego. Pozostałe ciągniki (ok. 94 tys. szt.) spisano jako wspólne, tj. będące współwłasnością i użytkowane przez kilka gospodarstw.

 

 


Źródło: GUS „Środki produkcji w rolnictwie. Powszechny Spis Rolny 2010" (styczeń 2012) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.