wtorek, 29 listopad 2011 14:47

Co sądzą rolnicy o ANR?

Napisała
Oceń ten artykuł
(1 Głos)

Ośrodek badania opinii publicznej TNS OBOP przeprowadził w dniach 16–28 września 2011 badanie pod hasłem „Polska Wieś i Rolnictwo". Badanie dotyczyło sposobu postrzegania życia na wsi w II półroczu 2011 r. oraz oceny poszczególnych instytucji ściśle współpracujących z mieszkańcami wsi.


Zostało ono przeprowadzone na zlecenie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Nieruchomości Rolnych, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Rolnicy dobrze ocenili działania ANR
Wynikająca z obecnego badania TNS OBOP ocena wystawiona Agencji Nieruchomości Rolnych przez rolników, najważniejszych partnerów ANR, napawa optymizmem. Podobnie jak na wiosnę zdecydowana większość badanych (79%) ocenia ANR i jej działalność dobrze, w tym aż 15% bardzo dobrze i 60% dobrze. Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że jeszcze większa część mieszkańców wsi (95%) ocenia jakość usług ANR jako dobrą, w tym 12% bardzo dobrze i 64% dobrze. Źle jakość usług świadczonych przez Agencję postrzega jedynie 4% badanych; w badaniach przeprowadzonych na wiosnę źle pracę ANR oceniało niewiele więcej respondentów, bo tylko 6%.

Co piąty chce kupić ziemię w ciągu najbliższych 3 lat
Niemal co piąty rolnik zamierza w ciągu najbliższych 3 lat nabyć od ANR ziemię, a 81% respondentów tej grupy zakupu ziemi od ANR nie przewiduje. Spośród chętnych do nabycia ziemi od ANR, 32% ankietowanych chciałoby nabyć areał do 5 ha, i po 34% – areał do 15 lub powyżej 15 ha. Większość badanych chciałaby sfinansować nabycie ziemi za pomocą kredytu preferencyjnego (60% w grupie do 5 ha, 68% – do 15 ha i 61% – powyżej 15 ha). Na drugim miejscu wymieniana jest płatność na raty (24% – do 5 ha, 25% – do 15 ha i 19% – powyżej 15 ha).

Skąd czerpią wiedzę?
Informacje o Agencji Nieruchomości Rolnych i jej działaniach ponad dwie trzecie badanych czerpie z telewizji (66% z telewizji publicznej, 4% – z niepublicznej), a co czwarty od rodziny i znajomych. Również co czwarty badany czerpie wiedzę o ANR z prasy, tak branżowej, jak i regionalnej i ogólnopolskiej, a z Internetu i radia kolejno jedynie – 17% i 8%. Specjalne broszury oraz lokalne placówki ANR, ARiMR, ARR i KRUS są źródłem informacji o ANR dla ponad połowy badanych. Odbiorcami broszur jest 17% badanych, a 38% respondentów swoją wiedzę na temat Agencji czerpie z lokalnych placówek instytucji związanych z rolnictwem.

Badanie, przeprowadzone na reprezentatywnej grupie 1500 osób (867 rolników i 633 „nierolników"), dotyczyło sprawdzenia ich obecnej sytuacji, poziomu zadowolenia ze zmian związanych z terenem, na którym żyją oraz tego, jak oceniają funkcjonowanie instytucji zarządzających i wspomagających rolnictwo. W badaniu wykorzystano „technikę PAPI" („Paper and Pencil Interview") polegającą na prowadzeniu badań ilościowych.

Badanymi były osoby pełnoletnie mieszkające na wsi, ubezpieczone w KRUS, kierujące lub zarządzające gospodarstwem rolnym, w którym prowadzona jest produkcja rolna (grupa określana w badaniu jako „rolnicy"), oraz osoby pełnoletnie mieszkające na wsi, nieubezpieczone w KRUS („nierolnicy").

 


Źródło: anr.gov.pl Agencja Nieruchomości Rolnych (listopad 2011) 

Skomentuj

Upewnij się że wpisałeś (*) wymagane informacje we wskazanym miejscu.\nPodstawowy kod HTML jest dozwolony.